Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VŠOP“) tvoria súčasť každej objednávky ako aj zmluvy, ktorou si u spoločnosti STREEM s.r.o., IČO: 47536748, DIČ: 2023939555, IČDPH: SK2023939555, sídlo: Štúrova 1490/80, 962 12 Detva, (ďalej len „STREEM s.r.o.“) objedná objednávateľ objednávkou prenájom reklamných plôch (ďalej len „RP“). Súčasne s predložením objednávky berie objednávateľ tieto VŠOP na vedomie a akceptuje ich.

1.2 Objednávateľ vo svojej záväznej objednávke uvedie všetky údaje potrebné ku fakturácii (obchodné meno/ názov firmy, sídlo/miesto podnikania, bankové spojenie, IČO, DIČ prípadne IČDPH ak je objednávateľ platcom dane z pridanej hodnoty), ďalej telefonické – faxové čísla a kontaktnú osobu. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto údaje nevydá tretím osobám, s výnimkou žiadostí orgánov štátnej správy, ktoré sú, v zmysle platných právnych predpisov, oprávnené takéto údaje požadovať. Kontaktné telefonické – faxové spojenie, ako aj meno kontaktnej osoby za poskytovateľa budú uvedené v potvrdení objednávky objednávateľa.

II. Objednávka, predmet zmluvy

2.1 Objednávateľ si objedná služby spol. STREEM s.r.o.  formou písomných objednávok, ktoré poskytovateľovi doručí  prostredníctvom pošty, e-mailom, prípadne osobne v mieste sídla poskytovateľa.

2.2 Objednávka objednávateľa musí obsahovať najmä:
• označenie objednávateľa:
a) právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, bankové spojenie, e-mailový kontakt a telefónny kontakt
b) fyzická osoba podnikateľ – meno, miesto podnikania, IČO, bankové spojenie, e-mailový kontakt
• názov reklamnej akcie
• predmet objednávky,   množstvo (počet reklamných plôch),  špecifikácia umiestnenia reklamných plôch,  doba prenájmu RP,  špecifikácia ďalších služieb, ktoré si objednávateľ u poskytovateľa objednáva
• dátum a podpis objednávateľa alebo osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa

2.3 Predmet objednávky, finálna verzia plagátov ako aj technické podmienky môžu byť  špecifikované v prílohe objednávky. V prípade, ak uvedené údaje nebudú tvoriť súčasť objednávky, je objednávateľ povinný poskytnúť ich v primeranom čase spol. STREEM s.r.o..

2.4 Spol. STREEM s.r.o. po obdržaní objednávky písomne objednávateľovi potvrdí jej prijatie, a to prostredníctvom pošty alebo e-mailom.

2.5 Záväzok spol. STREEM s.r.o. vykonať predmet objednávky pre objednávateľa vzniká okamihom doručenia objednávky spol. STREEM s.r.o.

2.6 Objednávateľ je oprávnený objednávku po jej prijatí spol. STREEM s.r.o. zrušiť výlučne písomnou formou, avšak je povinný zaplatiť spol. STREEM s.r.o. storno poplatok v nasledovnej výške:
• 25 % z celkovej ceny za objednané služby v prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky v čase 50–30 dní (vrátane) pred dohodnutým začiatkom realizácie objednávky,
• 50 % z celkovej ceny za objednané služby v prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky v čase 29–10 dní (vrátane) pred dohodnutým začiatkom realizácie objednávky,
• 100 % z celkovej ceny za objednané služby v prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky v čase 9 dní a menej dní pred dohodnutým začiatkom realizácie objednávky.

2.7 Spol. STREEM s.r.o. je oprávnená odmietnuť objednávku objednávateľa v prípade, ak jej obsah, technické prevedenie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo etickými zásadami reklamnej praxe.

III. Cena

3.1 Informatívne ceny sú stanovené v cenníku na stránke www.streem.sk. Ceny môžu byť dojednané aj v osobitnej zmluve uzatvorenej medzi objednávateľom a spol. STREEM s.r.o. V takomto prípade majú ceny dohodnuté v zmluve prednosť pred cenami stanovenými v cenníku.

3.2 V základnej cene je okrem prenájmu reklamných plôch zahrnuté aj vyhotovenie fotodokumentácie (v počte fotiek 1 ks/plocha/, a to pri začatí reklamnej kampane do 30 dní od inštalácie ) a oprava reklamných plôch (ak si objednávateľ nezabezpečuje výlep sám) počas celej doby prenájmu s využitím dodaných rezervných plagátov. Všetky ďalšie činnosti (fotodokumentácia navyše, rôzne dolepky, orezávanie, tlač a pod.) budú objednávateľovi fakturované zvlášť. Požiadavka na tieto a podobné doplnkové činnosti musí byť uvedená v zmluve,  pokiaľ nebude dohodnuté inak.

3.3 Výdavky na mimoriadne služby, napr. dopravné, obalový materiál, spätné zaslanie nespotrebovaných plagátov znáša výlučne objednávateľ.

IV. Úhrada ceny za prenájom reklamných plôch

4.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť spol. STREEM s.r.o. za zabezpečenie reklamnej kampane dohodnutú odmenu, a to dohodnutým platobným spôsobom, v splatnosti uvedenej vo faktúre, t. j. do 14 dní po vystavení faktúry,  ak nie je dohodnuté inak.

4.2 Ak sa objednávateľ dostane s úhradou za prenájom RP do omeškania, je objednávateľ povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ako aj prípadné náklady s vymáhaním platby. Omeškaním sa rozumie stav, kedy objednávateľ spol. STREEM s.r.o.  v lehote splatnosti odmenu neuhradí vôbec, alebo uhradí len časť odmeny v zmysle faktúry.

4.3 Pri neuhradení dohodnutej odmeny má spol. STREEM s.r.o.  právo objednaný výlep neuskutočniť, prípadne už vylepené plagáty prelepiť a reklamné plochy použiť pre reklamnú kampaň iného klienta, pričom odmenu za dohodnutý predmet zmluvného vzťahu, vrátane vedľajších poplatkov a nákladov s tým spojených ako napr. vymáhanie platby hradí objednávateľ.

4.4 Spol. STREEM s.r.o. je oprávnená podmieniť realizáciu objednávky, resp. zmluvy platbou vopred, prípadne okamžitým vyrovnaním všetkých neuhradených záväzkov (a to kedykoľvek v priebehu kampane).

V. Obdobie prenájmu

5.1 Základné obdobie prenájmu RP (billboard) je 1 kalendárny mesiac, pričom sa odpočítavajú maximálne 3 pracovné dni, potrebné na prelepenie predchádzajúceho a vylepenie nového plagátu.

VI. Dodanie plagátov

6.1 Ak si objednávateľ neobjedná u spol. STREEM s.r.o. vyhotovenie plagátov,  objednávateľ je povinný dodať spol. STREEM s.r.o. dohodnutý počet plagátov 10 dní pred plánovaným začiatkom kampane v požadovanom množstve a zodpovedajúcej kvalite, najneskôr však 7 pracovných dní pred dňom požadovaného výlepu do sídla spol. STREEM s.r.o. v Detve, ak medzi zmluvnými stranami nebude dohodnuté inak. Objednávateľ zodpovedá za kvalitu dodaných plagátov, resp. za kompletnosť dodávky ako aj za jej jednoznačnú a ničím nezameniteľnú identifikáciu .

6.2 Pri oneskorenej dodávke reklamných plagátov je spol. STREEM s.r.o. oprávnená účtovať plné obdobie dohodnutého prenájmu. V takomto prípade nie je spol. STREEM s.r.o.  povinná zabezpečiť a dodržať zmluvne dohodnuté obdobie prenájmu v zmysle stanovených termínov. Z dôvodu omeškania objednávateľa so splnením svojich povinností , oneskorený výlep nemá v žiadnom prípade za následok predĺženie obdobia výlepu, resp. nemá a nemôže mať táto skutočnosť za následok zmenu dátumu začatia alebo predĺženia konečného dátumu ukončenia reklamnej kampane, alebo uplatnenie akýchkoľvek sankcií alebo eventuálneho finančného vyrovnania smerujúcich voči spol. STREEM s.r.o.  zo strany objednávateľa, ak medzi zmluvnými stranami nebude dohodnuté inak.

6.3 Objednávateľ je povinný dodať spol. STREEM s.r.o. súčasne s plagátmi k výlepu aj rezervné plagáty, určené na údržbu a výmenu (10% dodávky, resp. potrebné množstvo v závislosti od počtu vylepených plagátov, územného rozmiestnenia, dĺžky prenájmu a výlepového obdobia- tzv. náhradný výlep).

6.4 V prípade, ak dodaný plagát je potrebné z dôvodov nezavinených spol. STREEM s.r.o. (netypizovaný rozmer, priesvitný motív a pod.) podlepovať podkladovým papierom, je objednávateľ povinný spolu s reklamnými plagátmi dodať aj plagátovací podkladový papier v príslušnom množstve. Pokiaľ podkladový papier objednávateľ nedodá, náklady na použitý podkladový papier znáša objednávateľ a spol. STREEM s.r.o. je oprávnená ich následne objednávateľovi v plnej výške podľa počtu skutočne vylepených hárkov preúčtovať, ak nebolo dohodnuté inak.

6.5 Nepoužité plagáty, ak písomne nebolo dohodnuté inak, spol. STREEM s.r.o. odošle späť objednávateľovi na náklady objednávateľa

VII. Kvalita a formát plagátov

7.1 Pre plagátovanie sa vyžaduje štandardná kvalita bezdrevného plagátovacieho papiera s váhou minimálne 100 g/m2, avšak maximálne 120 g/m2.

7.2 Platné formáty plagátov sú nasledovné:  BILLBOARD 240 cm x 510 cm
U formátov plagátov, ktoré nezodpovedajú stanovenej norme a štandardnej kvalite plagátovacieho papiera a rozmeru BILLBOARDOV, znáša objednávateľ všetky náklady (napr. orezávanie, špeciálny výlep a pod.)

7.3 V prípade, že objednávateľ si zabezpečuje tlač plagátov sám, zodpovedá za zmenu kvality plagátov po  výlepe (blednutie, resp. znehodnotenie tlače plagátov vplyvom poveternostných podmienok).

VIII. Výlep plagátov

8.1 Inštalácia sa zo strany spol. STREEM s.r.o. vykoná v obvyklom termíne, a to v prvých troch dňoch dohodnutého obdobia prenájmu. Pri oneskorenej dodávke reklamných materiálov sa inštalácia vykoná počas troch pracovných dní odo dňa riadneho dodania príslušných reklamných materiálov. Vo vecne odôvodnených prípadoch je spol. STREEM s.r.o. oprávnená predmetnú lehotu v dĺžke 3 dní predĺžiť o dobu nevyhnutnú potrebnú na riadne vykonanie inštalácie.

8.2 Pre výlep plagátu na BILLBOARDY sa vyžaduje k presnej realizácii zmluvy vizuál vo formáte A4 (grafický návrh, presný náčrt, foto a pod.); v prípade nedodania vizuálu spol. STREEM s.r.o.  nezodpovedá za správne vylepenie motívu plagátu.

8.3 V prípade, že si objednávateľ zrealizuje výlep sám, spol. STREEM s.r.o. nezodpovedá za kvalitu výlepu; v prípade poškodenia reklamného panela v súvislosti s vlastným výlepom objednávateľa je objednávateľ povinný uhradiť spol. STREEM s.r.o. všetky náklady na opravu BILLBOARDOV ako aj všetky ďalšie náklady s tým spojené.

8.4 Spol. STREEM s.r.o. negarantuje zabezpečenie zákazu výlepu konkurenčných produktov na reklamných plochách nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti reklamných plôch spol. STREEM s.r.o., pričom spol. STREEM s.r.o. je oprávnená zabezpečovať reklamnú kampaň zároveň aj pre konkurentov objednávateľa, a to bez akýchkoľvek obmedzení.

8.5 Spol. STREEM s.r.o. po skončení reklamnej kampane negarantuje žiadnym spôsobom prelep reklamnej plochy, ak táto reklamná plocha nie je ďalej predaná. V prípade, že si objednávateľ neželá, aby jeho reklamné plagáty zostali na týchto reklamných plochách aj po skončení reklamnej kampane naďalej vylepené, je povinný objednať si u spol. STREEM s.r.o.  ich prelep na základe objednávky, a to za podmienok v zmysle týchto VŠOP.

IX. Vady plnenia a zrušenie zmluvy

9.1 Nárok na náhradné plnenie a námietky vadného plnenia môžu byť uplatnené objednávateľom iba počas trvania zmluvného vzťahu.

9.2 Zodpovednosť za formu a obsah plagátov, ako aj dodržanie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov znáša objednávateľ. Objednávateľ nesmie za žiadnych okolností bez súhlasu spol. STREEM s.r.o.  jednostranne zmeniť špecifikáciu predmetu potvrdenej objednávky, prípadne uzatvorenej zmluvy resp. tematiku kampane (plagátov).

9.3 Spol. STREEM s.r.o. je oprávnená odstúpiť od potvrdenej objednávky, resp. uzatvorenej zmluvy, ak jej nebola pri uzavretí zmluvného vzťahu známa forma, tematika kampane (plagátov) resp. táto bola následne zmenená. Spol. STREEM s.r.o.  je oprávnená odstúpiť od potvrdenej objednávky, resp. uzatvorenej zmluvy aj v prípade, že dohodnutá reklamná kampaň podľa jej posúdenia svojim obsahom, formou a tematikou odporuje platnej legislatíve, etickým zásadám reklamnej praxe a dobrým mravom alebo v prípade omeškania objednávateľa s úhradou dohodnutej odmeny.

9.4 Pri relevantnom úradnom zákaze, ktorý zabráni inštalácií riadne objednaných RP, resp. pri úradnom príkaze k prelepeniu, odstráneniu už vylepených plagátov z akýchkoľvek dôvodov, je objednávateľ povinný zaplatiť všetky poplatky za prenájom vrátane úradne vyrúbenej sankcie za už realizovanú inštaláciu. Akékoľvek finančné i nefinančné náklady, vyvolané v súvislosti s úradným zákazom šírenia reklamnej kampane alebo príkazom k prelepeniu predmetných reklamných plagátov, ako i následkami ich vylepenia znáša výlučne objednávateľ.

9.5 V prípade, že by malo byť pripevnenie alebo zotrvanie RP príslušnými úradmi alebo majiteľmi objektov z akéhokoľvek dôvodu odmietnuté, resp. zastavené, alebo hrozí zánik práva spol. STREEM s.r.o. na užívanie objektu, na ktorom je BILLBOARD  umiestnený, alebo ak dôjde v priebehu reklamnej kampane k úplnému zničeniu reklamnej plochy, na ktorej je reklamný plagát vylepený/vyvesený, zaniká tým automaticky zmluva, resp. potvrdená objednávka týkajúca sa prenájmu RP uzatvorená medzi spol. STREEM s.r.o. a objednávateľom z dôvodu nemožnosti plnenia. Objednávateľ má právo na náhradu škody, pričom objednávateľ a spol. STREEM s.r.o. sa týmto dohodli, že v takomto prípade bude objednávateľovi poskytnutá náhrada škody za prenájom RP výlučne formou inštalácie na inom RP adekvátnej reklamnej hodnoty.

9.6 Reklamácie objednávateľa týkajúce sa výlepu zrealizovaného poskytovateľom na RP môžu byť adresované spol. STREEM s.r.o. iba počas trvania reklamnej kampane objednávateľa a to vždy iba písomne, na adresu sídla spol. STREEM s.r.o.

9.7  V prípade poškodenia vylepených plagátov na RP počas trvania reklamnej kampane objednávateľa a to vandalizmom alebo poveternostnými podmienkami, je objednávateľ povinný takúto skutočnosť ohlásiť spol. STREEM s.r.o., ktorý je povinný zabezpečiť do 3 dní od nahlásenia takéhoto stavu zo strany objednávateľa opravu poškodených výlepov RP na vlastné náklady a to len do počtu náhradných výlepov, ktoré musia byť v čase takéhoto objednávateľovho oznámenia doručené objednávateľom do sídla poskytovateľa, inak táto povinnosť spol. STREEM s.r.o. zaniká.

X. Vis maior (vyššia moc)

10.1 V prípade vplyvu vyššej moci (vis maior), predovšetkým vplyvu nepriaznivých poveternostných podmienok, štrajkov, občianskych nepokojov, živelných pohrôm, výpadku elektrickej energie spôsobenej tretími osobami, zákazu vstupu k objektom RP z akéhokoľvek dôvodu, dopravných obmedzení, vzbúr a iných nepokojov a udalostí ktorým nemožno predísť, udalostí, ktoré sa stávajú bez pričinenia spol. STREEM s.r.o.  alebo tretej strany podľa zmluvy zúčastnenej na realizácii, vrátane problémov, za ktoré tieto strany nie sú zodpovedné, je spol. STREEM s.r.o. oslobodená od povinnosti realizovať potvrdenú objednávku, resp. zmluvu v rozsahu a po dobu trvania následkov z toho vyplývajúcich. Spol. STREEM s.r.o. nie je povinná žiadnym spôsobom kompenzovať takýto výpadok neskôr, a to ani finančne.

10.2 Pod pojmom „nepriaznivé poveternostné podmienky“ sa rozumie:
– dážď v čase inštalácie, resp. predo dňom požadovanej inštalácie, ktorého následkom sú premočené reklamné plochy,
– silný vietor, trvajúci viac ako 2 dni počínajúc termínom inštalácie,
– v zimných obdobiach teplota – 5 C° a nižšia, trvajúca viac ako dva dni počínajúc termínom inštalácie,
– iné mimoriadne zvlášť nepriaznivé poveternostné vplyvy.

XI. Zodpovednosť za škodu

11.1 Uplatnenie náhrad škôd je vylúčené, okrem prípadu úmyselných alebo nedbanlivostných chybných prác, uskutočnených spol. STREEM s.r.o.

11.2  Poskytovateľ nepreberá záruky za to, že RP, na ktorých sa realizuje reklama, budú neprerušene v prevádzke počas dohodnutého obdobia.

11.3 Za prelepenie poškodených alebo včas neprelepených plagátov zodpovedá spol. STREEM s.r.o. len do počtu obdržaných rezervných reklamných plagátov.

11.4 Spol. STREEM s.r.o. nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo zničenie reklamných plagátov, pokiaľ k nemu došlo bez jej pričinenia – teda napr. v dôsledku akýchkoľvek mimoriadnych udalostí, v dôsledku zásahu tretej osoby, v dôsledku zásahu vyššej moci, prípadne v dôsledku následkov živelných pohrôm, katastrof atď.

XII. Storno poplatky za prenájom
12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky resp. uzatvorenej zmluvy (i bez udania dôvodu) bez platenia storno poplatkov najneskôr 1 mesiac pred začiatkom dohodnutého obdobia prenájmu reklamných zariadení. Ak objednávateľ odstúpi od potvrdenej objednávky resp. uzatvorenej zmluvy po tomto termíne, je spol. STREEM s.r.o.  oprávnená vyúčtovať objednávateľovi nasledovné storno poplatky:
• 25 % z celkovej ceny za objednané služby v prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky v čase 60–40 dní (vrátane) pred dohodnutým začiatkom realizácie objednávky,
• 50 % z celkovej ceny za objednané služby v prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky v čase 40–20 dní (vrátane) pred dohodnutým začiatkom realizácie objednávky,
• 100 % z celkovej ceny za objednané služby v prípade, ak dôjde k zrušeniu objednávky v čase 19 dní a menej dní pred dohodnutým začiatkom realizácie objednávky.

12.2 Odstúpenie od potvrdenej objednávky resp. uzatvorenej zmluvy vyžaduje písomnú formu a jej riadne doručenie spol. STREEM s.r.o. v lehotách uvedených v týchto VŠOP.

XIII. Ďalšie ustanovenia
13.1 Ďalší prenájom alebo postúpenie objednaných a rezervovaných plôch tretej osobe bez súhlasu spol. STREEM s.r.o.  je zakázané.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VŠOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, oba v znení neskorších právnych predpisov.

14.2 Tieto VŠOP nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom 01.01.2014, s platnosťou na neurčitý čas.